joomla templates top joomla templates template joomla

Premier ogłosił stan epidemii w Polsce! Czym różni się od stanu zagrożenia epidemicznego? Zamknięte miasta, w których występują ogniska wirusa, reglamentacja pożywienia, szereg innych ograniczeń

R.z/eSerwis.info. fot: Policja.pl włącz . Opublikowano w Kraj zdrowie

Stan epidemii daje rządowi szeroki wachlarz środków, pozwalających przeciwdziałać epidemii. Mogą to być chociażby ograniczenie w przemieszczaniu się pomiędzy strefami, miastami, w których występują ogniska epidemii, ograniczenia dla przedsiębiorców, reglamentacja zaopatrzenia czy zakupów, a także wiele innych ograniczeń. 
 
 
Czym jest stan epidemii? To sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze, w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii - tak definiuje to ustawa. 
 
Stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Ogłaszając stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych przeciw zakażeniom i chorobom zakaźnym.
 
 
W stanie epidemii obszary wokół ognisk epidemii nazywane są strefami zero i strefami buforowymi. Strefa zero to obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, a strefa buforowa to obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi.
 
W przypadku stanu epidemii na podstawie wydanych rozporządzeń można wprowadzić ograniczenia dla ludności, mogą być nimi:
 
- czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
- czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
- czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
- zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
- obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
- nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
- obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
 
 
W przypadku wystąpienia stanu epidemii o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
 
- zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
- rodzaj stosowanych rozwiązań określonych w rozporządzeniu,
- mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Wspomniane rozporządzenie można ustanowić: 
 
- ograniczenia, obowiązki i nakazy:
- czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 - czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły; 
- obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 
- obowiązek poddania się kwarantannie; 
- miejsce kwarantanny; 
- zakaz opuszczania miejsca kwarantanny; 
- czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia; 
- nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów; 
- nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach; 
- zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 
- nakaz określonego sposobu przemieszczania się.